ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿವರಣೆ
1  24-01-2020 1 . 0 . 0
ಹೊಸ ಎಸ್.ಐ.ಯು.ಡಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
2