ಈ ಜಾಲತಾಣವು “ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜಾಲ(World Wide Web Consortium -W3C)” ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ (WCAG) ಹಂತ 2.0 ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು JAWS, NVDA, SAFA, Supernova and Window-Eyes ನಂತಹ ಮುಂತಾದ ಪರದೆ ವಾಚಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಲತಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹು. ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೆ ವಾಚಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

ವಿವಿಧ ಪರದೆಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ
ಪರದೆ ವಾಚಕ ಜಾಲತಾಣ ಉಚಿತ / ವಾಣಿಜ್ಯ
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/(ಇ ಜಾಲತಾಣವು ಪ್ರತ್ತೇಕ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ) ಉಚಿತ
System Access To Go http://www.satogo.com/(ಇ ಜಾಲತಾಣವು ಪ್ರತ್ತೇಕ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ) ಉಚಿತ
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5(ಇ ಜಾಲತಾಣವು ಪ್ರತ್ತೇಕ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ) ವಾಣಿಜ್ಯ
JAWS http://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/(ಇ ಜಾಲತಾಣವು ಪ್ರತ್ತೇಕ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ) ವಾಣಿಜ್ಯ
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1(ಇ ಜಾಲತಾಣವು ಪ್ರತ್ತೇಕ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ) ವಾಣಿಜ್ಯ
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/(ಇ ಜಾಲತಾಣವು ಪ್ರತ್ತೇಕ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ) ವಾಣಿಜ್ಯ
e-speak http://kanaja.in/nvda.zip/(ಇ ಜಾಲತಾಣವು ಪ್ರತ್ತೇಕ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ) ಉಚಿತ