ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ 
a.    ಪ್ರಕಟಣೆ
b.    ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
c.    ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರಗಳು
d.    ಅರ್ಹ ಅಭ್ರ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ