ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ,
ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ,
ಮೈಸೂರು - ೫೭೦೦೧೧.

ಈ-ಅಂಚೆ: directorsiud@gmail.com &  directorsiud@yahoo.co.in

fax ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:  +೯೧-೮೨೧-೨೫೨೦೧೬೪

ph  ದೂರವಾಣಿ:   +೯೧-೮೨೧-೨೫೨೦೧೧೬ ೨೫೨೦೧೬೩

mail   ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಳಾಸ: www.siudmysore.gov.in