1 . ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. -560 001
ಫೋನ್: 080-22253958
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22353944
ಈ-ಮೇಲ್:prs-ud@karnataka.gov.in

2 . ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,(ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ)
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22253958
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22353944
ಈ-ಮೇಲ್:prs-ud@karnataka.gov.in

3 . ಸದಸ್ಯರು

i. ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮೈಸೂರು-570 011
ಫೋನ್: 0821-2520906,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2523899,

ii. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22353138,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22280520,
ಈ-ಮೇಲ್:secbud@mail.kar.nic.in

iii. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22353985,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22253739
ಈ-ಮೇಲ್:prar-dpar@karnataka.gov.in

 iv. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22256356,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22253718                             
ಈ-ಮೇಲ್:prs-housing@karnataka.gov.in

v. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು-560 038
ಫೋನ್: 080-25196124,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-25196110
ಈ-ಮೇಲ್:info@kuidfc.com

vi. ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,                                  
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22866302,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22863576,                             
ಈ-ಮೇಲ್:dmablr@gmail.com

vii. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಐ.,
ಹೊಸ ದೆಹಲಿ-110 003
ಫೋನ್: 011-24367834,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 011-24365292
ಈ-ಮೇಲ್:edhmsi@vsnl.net

4 . ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ ಕಡಗದಕೈ ಜಿ. ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಮೈಸೂರು.-570 011
ಫೋನ್: 0821-2520116, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2520164, ಈ-ಮೇಲ್:directorsiud@yahoo.co.in