1. ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಮೈಸೂರು.
ಫೋನ್: 0821-2520906,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2223899,
ಈ-ಮೇಲ್:dgatimysore@gmail.com

2. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,(ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ)
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22353942,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22280318,
ಈ-ಮೇಲ್:secud@msb.kar.nic.in

3. ಸದಸ್ಯರು

i. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22353138, 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22280520                             
ಈ-ಮೇಲ್:secbud@mail.kar.nic.in

 ii. ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22866302,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22863576
ಈ-ಮೇಲ್:dmablr@gmail.com

iii. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 038
ಫೋನ್: 080-25196124, 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-25196110
ಈ-ಮೇಲ್:info@kuidfc.com

iv. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22256356,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22253718                             
ಈ-ಮೇಲ್:prs-housing@karnataka.gov.in

v. ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಫೋನ್: 080-22353976, 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22389519
ಈ-ಮೇಲ್:dtpkar@hotmail.com

  

4. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ ಕಡಗದಕೈ ಜಿ. ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಮೈಸೂರು.-570 011
ಫೋನ್: 0821-2520116,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2520164,
ಈ-ಮೇಲ್:directorsiud@yahoo.co.in