ಓದುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಲಿಂಗ ಸಂವೇದನೆ

ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್

ಸಿ' ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋರ್ಸ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಯ ಕಾಯಿದೆ 1964

ಇಆರ್ಪಿಗಳಿಗೆ ನಗರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಗರ ದುರಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆ

ನಗರ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್

ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್

ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಚಾರ್ಟರ್ ತಯಾರಿ

ನೀರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಆಡಿಟ್

ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ